Законы / Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг

Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг no


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 36)
( Зі змінами, внесеними згідно із Законами
№ 751-XIV від 16.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст. 266
№ 2188-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37
№ 2783-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст. 51
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114
№ 34-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст. 256
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247
№ 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 271)
 
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні.
 
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Визначення
 
У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:
 
Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;
 
особа - фізична або юридична особа;
 
знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
 
свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;
 
зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;
 
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;
 
заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;
 
пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
 
дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;
 
Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
 
Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;
 
заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;
 
державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх,
інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;
 
доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті;
 
МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.
 
Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг
 
1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?