Законы / Об охране прав на промышленные_образцы

Об охране прав на промышленные_образцы 303


е передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.
Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.
 
2. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно.
Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора.
 
Стаття 9. Право правонаступника
 
Право на одержання патенту має відповідно правонаступник автора або роботодавця.
 
Стаття 10. Право першого заявника
 
Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.
 
Розділ IV
ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ
 
Стаття 11. Заявка
 
1. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.
 
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.
 
3. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності).
 
4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:
заяву про видачу патенту;
комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
опис промислового зразка;
креслення, схему, карту (якщо необхідно).
 
5. У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також автора (авторів).
Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.
 
6. Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
 
7. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою.
 
8. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Весь закон