Законы / Об охране прав на изобретения

Об охране прав на изобретения no


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 32)
(В редакції Закону № 1771-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст. 307)
 (Зі змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2188-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 34-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст. 256
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247
№ 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 271)
 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Визначення термінів
 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;
 
Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;
 
винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;
 
секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;
 
службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:
у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;
 
службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);
 
доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);
 
роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);
 
винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);
 
патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);
 
патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;
 
деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід;
 
деклараційний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?