Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 325


енування
частиною торговельної марки.

     3. Відомості  про комерційне найменування можуть вноситися до
реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

     4. Особи можуть мати однакові комерційні  найменування,  якщо
це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють
та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

     Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на
                 комерційне найменування

     1. Майновими  правами інтелектуальної власності на комерційне
найменування є:

     1) право на використання комерційного найменування;

     2) право    перешкоджати    іншим     особам     неправомірно
використовувати  комерційне найменування,  в тому числі забороняти
таке використання;

     3) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові  права  інтелектуальної  власності  на  комерційне
найменування  передаються  іншій  особі  лише  разом  з   цілісним
майновим  комплексом  особи,  якій  ці  права  належать,  або його
відповідною частиною.

     Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на комерційне найменування

     1. Чинність   майнових   прав  інтелектуальної  власності  на
комерційне найменування припиняється у разі  ліквідації  юридичної
особи та з інших підстав, встановлених законом.

                             Глава 44
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
                       НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

     Стаття 492. Торговельна марка

     1. Торговельною  маркою  може  бути  будь-яке  позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів
(послуг),  що виробляю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?