Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 331


p; пов'язану з фармацевтичними,  сільськогосподарськими,
хімічними  продуктами,  що  містять  нові  хімічні   сполуки.   Ця
інформація   охороняється   органами  державної  влади  також  від
розголошення,  крім  випадків,  коли  розголошення  необхідне  для
забезпечення  захисту  населення  або  не  вжито  заходів  щодо її
охорони від недобросовісного комерційного використання.

     2. Органи державної влади  зобов'язані  охороняти  комерційну
таємницю також в інших випадках, передбачених законом.

     Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності
                 на комерційну таємницю

     1. Строк  чинності   права   інтелектуальної   власності   на
комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак
комерційної таємниці,  встановлених  частиною  першою  статті  505
цього Кодексу.

Глава 75
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

     Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими
                  правами інтелектуальної власності

     1. Розпоряджання  майновими правами інтелектуальної власності
здійснюється на підставі таких договорів:

     1) ліцензія на  використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності;

     2) ліцензійний договір;

     3) договір   про  створення  за  замовленням  і  використання
об'єкта права інтелектуальної власності;

     4) договір   про   передання    виключних    майнових    прав
інтелектуальної власності;

     5) інший   договір   щодо   розпоряджання  майновими  правами
інтелектуальної власності.

     2. Договір    щодо    розпоряджання     майновими     правами
інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

     У разі    недодержання    письмової   форми   договору   щодо
ро
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?