Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 334


/> відтворення  твору  винагорода  визначається  у вигляді фіксованої
грошової суми,  то в договорі має бути  встановлений  максимальний
тираж твору.

     9. Умови  ліцензійного  договору,  які  суперечать положенням
цього Кодексу, є нікчемними.

     Стаття 1110. Строк ліцензійного договору

     1. Ліцензійний договір  укладається  на  строк,  встановлений
договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності
виключного майнового права на визначений у договорі  об'єкт  права
інтелектуальної власності.

     2. Ліцензіар  може  відмовитися  від  ліцензійного договору у
разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку
використання  об'єкта  права інтелектуальної власності.  Ліцензіар
або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у  разі
порушення другою стороною інших умов договору.

     3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк
договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу
строку   чинності  виключного  майнового  права  на  визначений  у
договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж
на  п'ять  років.  Якщо  за  шість  місяців  до спливу зазначеного
п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить  письмово  другу
сторону  про відмову від договору,  договір вважається продовженим
на невизначений час.  У цьому  випадку  кожна  із  сторін  може  в
будь-який  час відмовитися від договору,  письмово повідомивши про
це другу сторону за шість місяців  до  розірвання  договору,  якщо
більший  строк  для  повідомлення  не встановлений за домовленістю
сторін.

     Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір

     1. Уповноважені   відомства   або   творчі   спілки    можуть
затверджувати типові ліцензійні договори.

     2. Ліцензійний  договір  може  містити умови,  не передбачені
типовим  ліцензійним  договором.  Умови   ліцензійного   договору,
укладеного  з творцем об'єкта права інтелектуальної власності,  що
погіршують його становище  порівняно  з  становищем,  передбаченим
законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?