Законы / Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности 309


ого і сімейного життя,  завдає шкоди
громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

     3. Ніхто не має права опублікувати  твір  без  згоди  автора,
крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

     4. У  разі  смерті автора його правонаступники мають право на
опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.

     Стаття 443. Використання твору за згодою автора

     1. Використання твору здійснюється  лише  за  згодою  автора,
крім  випадків  правомірного  використання  твору без такої згоди,
встановлених цим Кодексом та іншим законом.

     Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без
                 згоди автора

     1. Твір може бути вільно,  без згоди автора та інших осіб, та
безоплатно використаний будь-якою особою:

     1) як  цитата  з  правомірно  опублікованого  твору  або   як
ілюстрація  у  виданнях,  радіо-  і  телепередачах,  фонограмах та
відеограмах,  призначених  для  навчання,  за   умови   дотримання
звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно
вказане в такому джерелі,  та в обсязі,  виправданому  поставленою
метою;

     2) для    відтворення   у   судовому   та   адміністративному
провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

     3) в інших випадках, передбачених законом.

     2. Особа,  яка використовує твір,  зобов'язана зазначити ім'я
автора твору та джерело запозичення.

     Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору

     1. Автор має право на плату за використання його твору,  якщо
інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

     Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на твір

     1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
твір  спливає  через  сімдесят років,  що відліковуються з 1 січня
року,  наступного  за  роком  смерті  автора  чи   останнього   із
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?