Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 1


Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 21 грудня 2000 року N 2188-III,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
від 22 травня 2003 року N 850-IV,
 від 2 листопада 2006 року N 316-V
 
(У тексті Закону слово "Відомство"
замінено словом "Установа" у
відповідних відмінках згідно із Законом
України від 21 грудня 2000 року N 2188-III)
 
Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом.
 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Визначення термінів
 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;
 
(абзац другий статті 1 в редакції
 Закону України від 21.12.2000 р. N 2188-III)
 
Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;
 
(абзац третій статті 1 в редакції
 Закону України від 21.12.2000 р. N 2188-III,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:
 
- просте зазначення походження товару;
 
- кваліфіковане зазначення походження товару;
 
просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення;
 
(абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:
 
- назва місця походження товару;
 
- географічне зазначення походження товару;
 
назва місця походження (далі - НМП) товару - назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
 
(абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними  
згідно із Законом України від 22.05.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?