Законы / Об охране прав на указания_происхождения_товаров

Об охране прав на указания_происхождения_товаров 303


;язки іноземців і осіб без громадянства
 
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
 
Розділ II
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
 
Стаття 6. Надання правової охорони зазначенням походження товарів
 
1. Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання.
 
Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.
 
Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.
 
2. Цим Законом надається правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів на підставі їх реєстрації, яка діє безстрокове від дати реєстрації.
 
Стаття 7. Умови надання правової охорони
 
1. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.
 
2. Частину другу статті 7 виключено
 
(згідно із Законом
України від 22.05.2003 р. N 850-IV)
 
3. Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:
 
а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
 
б) вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
 
в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;
 
г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
 
д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.
 
4. Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуютьс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?