Законы / Про авторские и смежные права

Про авторские и смежные права 322


агороди.

    7. Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними.

    8. Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

    Стаття 34. Відповідальність за невиконання
авторського договору

    1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за авторським договором, зобов'язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.

    2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов авторського договору замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, в тому числі упущену вигоду.

    3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються у суді.

Розділ III

СУМІЖНІ ПРАВА

    Стаття 35. Об'єкти суміжних прав

    Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

    а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

    б) фонограми, відеограми;

    в) передачі (програми) організацій мовлення.

    Стаття 36. Суб'єкти суміжних прав

    1. Суб'єктами суміжних прав є:

    а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;

    б) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;

    в) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

    г) організації мовлення та їх правонаступники.

    2. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

    Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав

    1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, ви
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?