Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 315


ає передбачених
законодавством   України  прав  державних  органів  по  здійсненню
контролю за діяльністю підприємців.
     Державні органи і службові особи  можуть  давати  підприємцям
вказівки  тільки  відповідно  до  своєї  компетенції, встановленої
законодавством. У разі видання державним чи  іншим  органом  акта,
який  не  відповідає  його  компетенції або вимогам законодавства,
підприємець має право звернутися до суду чи арбітражу з заявою про
визнання такого акта недійсним.
     Не допускається прийняття  державними  органами  актів,   які
визначають  привілейоване  становище  суб'єктів    підприємницької
діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів  підприємницької
діяльності інших форм власності. (  Статтю  15  доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 304/95-вр від 13.07.95 )
     Збитки,  завдані  підприємцю  внаслідок  виконання   вказівок
державних  чи  інших органів або їх службових осіб, що призвели до
порушення  прав  підприємця,   а   також   внаслідок   неналежного
здійснення такими  органами або їх службовими особами передбачених
законодавством    обов'язків    щодо    підприємця,     підлягають
відшкодуванню  цими  органами.  Спори  про  відшкодування  збитків
вирішуються судом або державним арбітражем.

     Стаття 16. Діяльність іноземних підприємців

     Іноземні  громадяни та особи без громадянства, які здійснюють
підприємницьку    діяльність   на   території   України,   на   її
континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні
користуются  такими  ж  правами  і  несуть  такі ж обов'язки, що і
громадяни   України,   якщо інше не випливає з Конституції України
( 888-09 ), цього Закону та інших законодавчих актів України.
     Особливості    здійснення   підприємницької   діяльності   на
території  України,  на  її континентальному шельфі та у виключній
(морській)   економічній   зоні   іноземними   юридичними  особами
визначаються законодавчими актами України.

     Стаття 16-1. Обов'язки юридичних осіб у
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?