Крылова и партнеры  /  Авторське право це підгалузь цивільного права

Авторське право це підгалузь цивільного права

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Авторське право це підгалузь цивільного права, яка регулює правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, літератури чи мистецтва. Іншими словами авторське право регулює використання результатів творчої діяльності людей в цих областях. Також авторським правом охороняються програми для ЕОМ і бази даних, які прирівнюються до літературних творів і збірників.

Термін авторське право розглядається в двох значеннях:

  • в об’єктивному розумінні авторське право це сукупність правових норм, які призначені для регулювання відносин, що виникають у зв’язку зі створенням і використанням творів літератури, науки і мистецтва.
  • в суб’єктивному сенсі під авторським правом розуміється сукупність суб’єктивних прав, які виникають у автора в зв’язку зі створенням конкретного твору літератури, науки і мистецтва.

В авторському праві виділяють суб’єкти та об’єкти.

Суб’єктом авторського права є фізична особа працею якого був написаний твір науки, літератури чи мистецтва, а також інша інтелектуальна власність – автор. Автор набуває весь комплекс виняткових комплекс виключних майнових і особистих немайнових прав.

Об’єктом авторського права може бути твори науки, літератури і мистецтва. Об’єкт авторського права може бути визнаний тільки в тому випадку, якщо він виражений в об’єктивній формі, що допускає можливість його сприйняття.

Авторське право виконує дві функції:

  • забезпечує інтереси авторів та їх правонаступників
  • забезпечує інтереси суспільства, надаючи доступ до скарбів культури.

З боку громадянського права авторське право, як сукупність правових норм, є його складовою частиною, тому на авторсько-правові відносини поширюють свою дію загальні положення цивільного права. Основними є положення зобов’язального права. Ці положення призначені для регулювання прав і обов’язків сторін, які укладають договори на використання охоронюваних авторським правом творів. Наприклад, норми зобов’язального права регулюють такі питання як права і обов’язки сторін, що беруть участь в договорі, відповідальність, що настає у разі невиконання договору і т.д. Звичайними є також умови про обсяг правомочностей на використання творів, територія використання, термін використання.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ